Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) ustala zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.speakme.net (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży produktów dostępnych w serwisie.
2. Wszystkie osoby dokonujące jakichkolwiek czynności w Serwisie www.speakme.net stają się jego użytkownikami i oświadczają, że zapoznały się z Regulaminem, oraz Polityką Prywatności, akceptując wymienione w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku, gdy osoba nie zgadza się na przestrzeganie zasad wymienionych w Regulaminie, powinna powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a Administrator ma prawo odmówić świadczenia usług, oraz sprzedaży produktów takiej osobie.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma General Logistics Europe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Bialej, ul. Juranda 76 (zwana dalej Administratorem).
4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, oraz wyposażonego w oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www. Wymagane jest również posiadanie poczty elektronicznej i umiejętności korzystania z niej.
5. Serwis sprzedaje dostęp do platformy online języków obcych, uczącej 1000, 2000 lub 3000 najczęściej używanych słów. Ilość dostępnych słów zależy od wykupionego pakietu. Użytkownik otrzymuje swój login i hasło do systemu i może z niego korzystać bez ograniczeń czasowych.

ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Serwis prowadzi sprzedaż dostępu do platformy online, która służy do nauki słówek w językach obych (Transakcja).
2. Do realizacji Transakcji wymagane jest wybranie odpowiednich opcji dostępnych w ofercie i postępowanie według wskazówek wyświetlanych na ekranie.
3. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia jest uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych w Serwisie, oraz wykonywanie innych czynności opisanych w Serwisie lub za pośrednictwem korespondencji.
4. Weryfikacja zamówienia odbywa się za pomocą wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika na adres podany podczas rejestracji konta. Wiadomości będą na bieżąco informowały użytkownika o statusie zamówienia.
5. Realizacja zamówień odbywa się po otrzymaniu przez Administratora należności za wybrany produkt. Płatności dokonuje się poprzez dostępne w Serwisie kanały płatności. Dane niezbędne do wykonania przelewu zostaną podane podczas składania zamówienia na łamach Serwisu.
6. Podstawowym sposobem realizacji zamówienia i dostarczeniem zamówionego dostępu do platformy e-learningowej jest łącze internetowe.
7. Użytkownik nie powinien udostępniać nikomu swojego loginu oraz hasła umożliwiającego dostęp do platformu e-learningowej.

Regulaminu świadczonych usług

1. SpeakMe.net udostępnia klientowi dostęp do multimedialnej platformy nauki językow. Dostęp jest możliwy z urządzeń mobilnych takich jak tablet, telefon komórkowy oraz z komputera stacjonarnego. Wymagania minimalne to przeglądarka obsługująca HTML5. 2. SpeakMe.net zobowiązuje się dostarczać dostęp do kursów bezterminowo. 3. Kupujący nie może udostępniać kursu osobom trzecim. W przypadku wykrycia takiego udostępniania, klientowi zostanie zablokowane konto, a jego możliwosć odblokowania będzie rozpatrywana indywidulanie po skontaktowaniu się z administratorem serwisu. 4. Kupujący może korzystać z serwisu przez całą dobę przez 365dni w roku. Czas korzystaniu z serwisu nie jest w żaden sposób limitowany.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszystkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi, oraz wszystkie inne sprawy, odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, mogą być reklamowane poprzez zgłoszenie Administratorowi lub opiekunom Serwisu lub Użytkownika. Wszystkie informacje należy przesyłać drogą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną na adres Administratora:General Logistics Europe sp. z o.o. 43-300 Bielsko Biala, Juranda 76
2. Wszystkie zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco przed Administratora Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do niepodjęcia działań związanych z reklamacją, gdy dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu, niestosowanie się do udzielanych użytkownikowi wskazówek, oraz informacji ukazujących się na łamach Serwisu.
3. Każdemu Użytkownikowi wykupującemu dostęp do platformy elearningowej za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zapłaconej kwoty. Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy należy wysłać wiadomość e-mail na adres support@speakme.net, w której należy oświadczyć o chęci skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i e-mail). W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail wyrażającej chęć zwrotu zakupionego towaru Administrator odpowie użytkownikowi czy reklamacja została uznana.
4. Prawidłowo wypełniony email reklamacyjny, zawierający dane klienta stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi wpłaconych pieniędzy
5. Gwarancja zwrotu pieniędzy przestaje obowiązywać w momencie gdy użytkownik zaloguje się na swoje konto (art.38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Administrator. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży, archiwizacji oraz w celach marketingowych dotyczących usług/towarów podmiotów współpracujących.
4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia.
5. Kupujący ma prawo do poprawiania ich poprzez wysłanie wiadomości do sprzedawcy na adres: support@speakme.net
6. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przedstawiona oferta była przygotowana jak najbardziej rzetelnie. Przy czym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia w prezentacji utworów spowodowane indywidualnymi ustawieniami komputera.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
3. W przypadku zmiany regulaminu podczas realizacji zamówienia obowiązuje regulamin aktualny w chwili przyjęcia zlecenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.